fbpx

Möjlighet att förbättra äldreomsorgen genom statsbidrag

Statsbidrag är ekonomiskt stöd som staten ger till kommuner, landsting, regioner, organisationer, företag eller enskilda individer för att uppfylla specifika mål eller för att genomföra vissa projekt eller aktiviteter. Dessa bidrag kan vara riktade mot specifika sektorer, områden eller initiativ, beroende på statens prioriteringar.

Varför delar staten ut statsbidrag?

För att styrka och stödja olika områden av samhället, främja specifika politiska mål, samt säkerställa en hög och jämn nivå av service över hela landet. Kan tex vara:

  1. Jämlikhet och rättvisa: I många länder, inklusive Sverige, används statsbidrag för att garantera att alla kommuner, oavsett ekonomiska förutsättningar, kan erbjuda medborgarna en jämn och hög nivå av service, som till exempel skola, vård och omsorg.
  2. Stödja sektorer i kris: Under svåra ekonomiska tider eller kriser kan staten ge statsbidrag till sektorer som är särskilt drabbade för att förhindra ekonomisk nedgång eller massuppsägningar.
  3. Uppfylla politiska mål: Statsbidrag kan användas för att uppnå politiska mål, som att minska arbetslöshet, främja kultur eller skydda miljön.

Tre viktiga statsbidrag som att stödja bland annat äldreomsorgen

Dessa kan appliceras så insatser som sparar tid för personalen och varje kommun kan välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta del av bidragen.

1.
Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg av äldre.
1.998.500.000kr – utan krav på återrapportering
Utlysningsdatum: 2023-08-22
Sista ansökningsdag: 2023-10-02

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom omsorgen
-För att kunna minska andelen timanställningar så behöver den ordinarie personalen i verksamheten kunna arbeta effektivare och låta exempelvis välfärdsteknik lösa enklare uppgifter.

2.
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
3.998.500.000kr
Utlysningsdatum: 2023-01-27
Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Syfte med bidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.
-För att kunna säkerställa en god vård och omsorg av äldre så behöver vi kunna konvertera eller skala bort enklare arbetsuppgifter genom att använda välfärdsteknik, men utan att dra ner på kvaliteten.

3. Nyligen lämnade Socialstyrelsen sina beslut till alla kommuner som sökt statsbidraget – Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Ett bidrag som kommer fortsätta under 2024 och 2025 också.

? Socialstyrelsen har valt i denna ansökan valt att prioritera ansökningar med fokus på bland annat:
– Digitala lösningar som möjliggör för den enskilde att upprätthålla relationer med närstående, men som inte har fokus på att kommunicera med omsorgspersonal.
– Direkta insatser för målgruppen äldre som bor på särskilt boende, eller i ordinärt boende med hemtjänstinsatser.
– Lönekostnad för samordnande funktion, samt i viss mån personal för att bemanna upp nya träffpunkter.
– Insatser för att implementera nya träffpunkter eller andra mötesplatser.

Hur kan Loopeli bidra?

? Digitala lösningar som möjliggör för den enskilde att upprätthålla relationer med närstående är hjärtat med Loopeli. Loopeli är en enkel kommunikationstjänst bygger på att den äldre enkelt och självständigt ska kunna vara delaktiga i sina nära o käras vardag samtidigt som det ger trygghet åt de anhöriga och sparar dyrbar tid för personal, verksamhet och samhället.

?Med en åldrande befolkning som ökar med 60% över 80 år och fulla omsorgsboenden, ställs vi inför en brådskande utmaning. Den marginella ökningen av omsorgspersonal förutspår en begränsad tid för varje omsorgstagare, vilket skapar ett större beroende av anhöriga. ?️ Här kan Loopeli bidra. Loopeli sparar tid åt personalen genom att helt enkelt ta bort okvalificerade arbetsmoment. Vi ersätter inte bara en fysisk arbetsuppgift och gör den digital, vi tar bort den. Loopelis enkla videosamtal ger en dokumenterad tidsvinst på i snitt 34,6h per person och år. Detta utöver ett 15-tal kvalitativa nyttor för brukarna och deras anhöriga.
Dessa kvalitativa nyttor minskar ensamheten och ökar livskvaliteten som i sin tur minskar behovet av omsorg. Östersunds kommun har genomfört tre nyttoanalyser som visar detta och som vi gärna delar med dig.

?Loopeli är inte bara en teknisk lösning; det är en värdefull partner i vården och omsorgen av äldre. Genom att effektivt eliminera enklare arbetsuppgifter, kan omsorgspersonal ägna mer tid åt att erbjuda personlig och nära vård. Ofta upplever både omsorgspersonal och anhöriga det mervärde Loopeli erbjuder – särskilt när en omsorgstagare känner sig stressad eller behöver någon form av lugnande aktivitet. Med Loopeli går det snabbt och smidigt att engagera och lugna en omsorgstagare, och enkelt involvera de anhöriga.

Dela artikeln

Facebook
LinkedIn
Email

BOKA DEMO

Välkommen att boka en kostnadsfri demo för att få veta mer om hur Loopeli kan hjälpa er verksamhet.

Uppgifter om verksamheten
Vi föredrar introduktion/demo via:*
Vill du bjuda in fler?*
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

NYTTOANALYSER - 3 olika

Ta del av nyttonalyser som Östersunds kommun genomfört för att utvärdera Loopeli i sin kommun. Analyserna visar kvalitativa och ekonomiska nyttor.